Algemene verkoopvoorwaarden Qsinc Consultancy


Definities :

Qsinc: Qsinc Consultancy, gevestigd te Grote Oost 133, 1621BV HOORN, hierna te noemen “Qsinc”;

Opdrachtgever: de wederpartij, die gehouden is aan deze algemene voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten; hoe dan ook genaamd - voor zover niet anders is overeengekomen - waarbij Qsinc partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords.

  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Qsinc zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.

  3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden Qsinc eerst dan nadat Qsinc deze schriftelijk heeft aanvaard.


 1. Offertes en Prijzen

  1. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld

  2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. tenzij anders aangegeven.

  3. Qsinc is gerechtigd een prijsverhoging door te voeren na het sluiten van de overeenkomst indien deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

  4. De prijs van de door Qsinc te leveren zaken en/of diensten is die welke vermeld is in de meest recente prijslijst en/of offerte van Qsinc.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Qsinc niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  6. De inhoud van folders drukwerken enz. bindt Qsinc niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.


 1. Overeenkomst

  1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Qsinc eerst dan tot stand, nadat Qsinc de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk heeft geprotesteerd.

  2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Qsinc slechts indien Qsinc deze schriftelijk heeft bevestigd.

  3. Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en de omvang ervan geen offerte cq orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens protest binnen 8 dagen na de factuurdatum.

  4. Qsinc is niet gehouden aan opmerkingen, mededelingen en/of toezeggingen van diegenen, die Qsinc vertegenwoordigen, tenzij uitdrukkelijk door Qsinc schriftelijk bevestigd.

  5. Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.


 1. Levertijden

  1. De levertijd gaat in, nadat de opdracht door Qsinc schriftelijk is bevestigd. Als levertijd geldt de op de orderbevestiging vermelde levertijd.

  2. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

  3. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De opdrachtgever zal in andere gevallen eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de opdrachtgever Qsinc ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de opdrachtgever Qsinc alsnog een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichting te voldoen.

  4. Indien overschrijding van levertijd te wijten is aan het uitblijven van gegevens of instructies of aan een andere bij de opdrachtgever liggende oorzaak, is Qsinc bevoegd haar prijzen te verhogen met de daarbij voor Qsinc ontstane extra kosten, waaronder die van renteverlies.


 1. Risico-overgang

  1. De zaak is voor risico van de opdrachtgever van de levering af, zelfs al is het eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft de opdrachtgever de koopprijs verschuldigd, ongeacht teniet gaan of achteruitgang van de zaken door een oorzaak, die niet aan Qsinc kan worden toegerekend en ook al geschiedt de in ontvangstneming door de opdrachtgever onder diens protest.


 1. Aansprakelijkheid

  1. Qsinc kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Qsinc geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. Qsinc is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade aan de zijde van de opdrachtgever, uit welke hoofde of van welke aard dan ook.

  2. Qsinc kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Qsinc geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde samengestelde of geleverde zaken of diensten, zij het dat Qsinc de opdrachtgever zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

  3. De opdrachtgever vrijwaart Qsinc voor aanspraken van derden tegenover wie Qsinc zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.


 1. Garantie

  1. Qsinc garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

  2. De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.

  3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer;

   - het gebrek is ontstaan als gevolg van on-oordeelkundig of oneigenlijk gebruik

   - zonder schriftelijke toestemming van Qsinc, wij-zigingen zijn aangebracht dan wel getracht is wijzigingen aan te brengen aan de zaak

   - de zaak is aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is.

  4. Na aflevering van niet door Qsinc vervaardigde zaken is Qsinc jegens de opdrachtgever nooit tot verdergaande garantie gehouden dan de garantie die Qsinc door haar leverancier wordt gegeven.


 1. Reclame

  1. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Qsinc ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van het order - en/of factuurnummer, heeft geprotesteerd.

  2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 10 dagen na ontvangst van de zaken, een zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen daar niet onder begrepen.

  3. De opdrachtgever dient klachten over facturen binnen 5 dagen na ontvangst, schriftelijk bij Qsinc in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de klacht.

  4. Indien de reclame gegrond is, zal Qsinc te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering door opdrachtgever van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verder schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Qsinc niet verplicht. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke verkoop beschouwt.

  5. Geringe afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of eindafwerking, zijn geen grond voor reclames.

  6. Qsinc accepteert geen retourzendingen of terugleveringen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend door het verstrekken van een retournummer. Zonder dit nummer worden goederen niet door Qsinc geaccepteerd. Bij een retourzending met schriftelijke toestemming, reizen de goederen voor rekening en risico van de koper. Kredietbetalingen zullen uitsluitend worden gedaan op basis van dit “retournummer” en indien de klant een door Qsinc rechtsgeldig ondertekend ontvangstbewijs kan overleggen.

  7. Qsinc is gerechtigd om, elke schade voortvloeiend uit het retourneren van de goederen, door bijvoorbeeld ondeugdelijke retourverpakking of onvoldoende frankering, bij de koper of huurder in rekening te brengen.

  8. Qsinc zal nooit verplicht kunnen worden aangebroken en/of verwerkte zaken terug te nemen.


 1. Eigendomsvoorbehoud

  1. De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Qsinc geleverde of nog te leveren zaken. Qsinc blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de opdrachtgever de vorderingen van Qsinc betreffende de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft voldaan.

  2. In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst tot verkochte zaken niet nakomt is de opdrachtgever verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, aan Qsinc terug te geven, in welk geval de opdrachtgever zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname.


 1. Industrieel en intellectueel eigendom

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Qsinc op de door haar geleverde zaken alle rechten van intellectuele of industriële eigendom.

  2. De opdrachtgever zal zich onthouden van iedere inbreuk op de onder 10.1 omschreven rechten van Qsinc en is voorts gehouden alle zodanige maatregelen te treffen als nodig zijn om inbreuk door derden te voorkomen.


 1. Betaling

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling of onder rembours te geschieden of binnen 30 dagen na factuurdatum of anderszins door Qsinc aangegeven wijze.

  2. Betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de offerte of op de orderbevestiging vermelde betalingscondities.

  3. Qsinc is gerechtigd om uitsluitend onder rembours te verzenden, of om voor het nakomen van de betalingsverplichtingen een zekerheidsstelling of toestemming voor automatische incasso te verlangen.

  4. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht om zich tegenover Qsinc op schuldvergelijking te beroepen.

  5. Indien de opdrachtgever jegens Qsinc met enige betalingsverplichting in gebreke is, heeft Qsinc het recht de uitvoering van de overeenkomst en tevens van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling is geschied.

  6. Qsinc heeft het recht om volgende leveringen te weigeren indien bij eerdere leveringen nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan of om deze levering onder rembours te verzenden, verhoogd met het bedrag wat door de opdrachtgever nog verschuldigd is.

  7. De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn, alsmede indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wanneer beslag op zijn goederen wordt gelegd of in geval van liquidatie van zijn bedrijf.

  8. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een volle maand.

  9. Elke betaling strekt altijd eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.


 1. Incassokosten

  1. Qsinc is gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vorderen, die de opdrachtgever door niet of niet-tijdige betaling veroorzaakt.

  2. Qsinc berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van 20% van het bruto factuurbedrag.


 1. Ontbinding

  1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. De opdrachtgever zal eerst dan de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring kunnen ontbinden, indien hij Qsinc schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan Qsinc een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

  2. De opdrachtgever kan geen ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis ten aanzien waarvan de opdrachtgever zelf in het verzuim is.


 1. Toepasselijk recht

  1. Op alle overeenkomsten die de opdrachtgever met Qsinc aangaat is het Nederlands recht van toepassing.

  2. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van Qsinc om desgewenst het geschil ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.


© Qsinc 2003 Page 2 of 2 versie 06.01